ByYourSideForLife_Logo_v2_-02 (1).png
 • Laatste update

  September 2023

 • Toepassingsgebied van de Gebruiksvoorwaarden  
   

  TDeze online gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen de toegang van de gebruiker ("u") tot deze website ("onze website") die wordt beheerd door Besins Healthcare Monaco S.A.M., een vennootschap opgericht onder de wetten van het Vorstendom Monaco, met registratienummer 05S04354 en met als adres rue du Gabian 11, MC98000 Monaco, en/of door zijn dochterondernemingen ("wij" of "ons"). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op andere websites.

  Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze website, gaat u ermee akkoord om gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden die u kunt bekijken bij het openen van onze website. Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden of als u niet tevreden bent met onze website, is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van onze website stop te zetten.  
   

 • Uw gebruik van onze website  
   

  Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om de elektronische informatie die op onze website is geplaatst of op een van de aanverwante servers niet te verstoren of te onderscheppen. U gaat er ook mee akkoord om geen beveiligingsfuncties van onze website te proberen te omzeilen en u dient zich te houden aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften.

  U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die u naar ons stuurt, evenals voor het niet schenden van rechten van derden die bij dergelijke gegevens betrokken kunnen zijn. U bent verboden om onwettig, promotioneel, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandalig, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig ander materiaal dat als een strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding zou kunnen geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou kunnen zijn met enige wet. Wij zullen volledig meewerken met wetshandhavingsautoriteiten of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijke informatie of materialen plaatst.

  Onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid , verleent u ons het recht om alle inhoud die u uploadt of anderszins naar onze website verzendt, te gebruiken op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, kopiëren, weergeven, uitvoeren of publiceren in welk formaat dan ook, het wijzigen, opnemen in ander materiaal of het maken van een afgeleid werk daarvan. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van enige morele rechten die u mogelijk heeft met betrekking tot de inhoud die u uploadt of anderszins naar onze website verzendt (indien van toepassing).

  Behalve indien uitdrukkelijk en vooraf door ons is vermeld en overeengekomen, zal er geen vertrouwelijke relatie tot stand worden gebracht als u enige mondelinge, schriftelijke of elektronische communicatie naar ons stuurt (zoals feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.). Als onze website vereist of vraagt dat dergelijke informatie wordt verstrekt, en als die informatie persoonlijke gegevens bevat (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres), zullen we deze informatie verkrijgen, gebruiken en onderhouden in overeenstemming met ons privacybeleid . Anders wordt dergelijke communicatie en alle daarmee ingediende informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd, en zijn wij vrij om dergelijke informatie te reproduceren, publiceren of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, het gebruik of de verkoop van producten die dergelijke informatie bevatten.  
   

 • Links naar onze website.  
   

  We hebben geen enkele of alle websites van derden beoordeeld die links bevatten naar onze website, en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke externe pagina's of andere sites die zijn gelinkt naar onze website. U mag geen links maken naar pagina's van onze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het citeren of gebruiken van een of meer gedeelten van onze website in een website van derden zonder schriftelijke toestemming is eveneens verboden.  
   

 • Links naar andere websites  
   

  Links naar andere websites kunnen worden verstrekt op onze website voor het belang of het gemak van bezoekers aan onze website. We zullen proberen u te informeren wanneer u onze website verlaat dat wij de inhoud van de website van derden niet goedkeuren. We aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor links van ons naar andere websites, en we zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid of wettigheid van de inhoud van websites van derden. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending of weglating in het privacybeleid van derden. Bovendien impliceert het bestaan van een link tussen een van onze websites en een website van derden geenszins dat wij op enigerlei wijze de inhoud van deze website van derden goedkeuren.  
   

 • Informatie over productenn  
   

  We verstrekken alle informatie op onze website (inclusief informatie over ons bedrijf, de geschiedenis en de producten) uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Veel van de vermelde farmaceutische producten zijn alleen op recept verkrijgbaar bij een arts of gekwalificeerde medische professional, en niet al deze producten zijn in alle landen beschikbaar. De productinformatie is niet bedoeld om volledige medische informatie te verstrekken. Als u een medische aandoening heeft, raadpleeg dan onmiddellijk uw eigen arts of zorgverlener. Wij bieden geen gepersonaliseerde medische diagnose of advies over patiëntspecifieke behandeling. U dient altijd volledige medische informatie te verkrijgen over uw receptgeneesmiddelen of medische hulpmiddelen (inclusief hun gunstige medische toepassingen en mogelijke bijwerkingen) door de juiste toepassing van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen te bespreken met uw voorschrijvende arts of, indien van toepassing, andere medische adviseur. Afhankelijk van de lokale wetgeving kunt u nadere informatie vinden in de bijsluiter van het product. Informatie over deze producten kan per land variëren. Patiënten, artsen en andere medische professionals dienen contact op te nemen met lokale medische hulpbronnen en regelgevende autoriteiten voor informatie die geschikt is voor hun land. Bovendien beperken (of verbieden in sommige gevallen) de huidige voorschriften in veel landen onze mogelijkheid om informatie te verstrekken en/of direct te reageren op vragen van patiënten over onze receptproducten. Wij zullen echter reageren op vragen van en informatie verstrekken aan uw gekwalificeerde zorgverlener in overeenstemming met de lokale voorschriften.  
   

 • Expertadviezen  
   

  We kunnen expertadviezen of uittreksels uit persartikelen betreffende een bepaald gebied op onze website plaatsen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de meningen van de respectievelijke experts of van de krant, hun meningen zijn niet noodzakelijkerwijs die van ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie of meningen zoals uiteengezet in dergelijke materialen.  
   

 • Toekomstgerichte verklaringen  
   

  Onze website kan ook toekomstgerichte verklaringen bevatten die onze huidige verwachtingen weergeven met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zakelijke ontwikkelingen. De toekomstgerichte verklaringen brengen risico's en onzekerheden met zich mee. Werkelijke ontwikkelingen of resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van wat is voorspeld en zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het succes van lopende onderzoeksprogramma's, resultaten van lopende of toekomstige klinische onderzoeken, voortdurende commercialisatie van onze producten, goedkeuringen van geneesmiddelen door regelgevende instanties, geldigheid en handhaving van octrooien, stabiliteit van onze commerciële relaties en de algemene economische omstandigheden. We streven ernaar onze website regelmatig bij te werken, maar gaan geen verplichting aan om de inhoud bij te werken.  
   

 • Intellectuele eigendom.   
   

  U moet ervan uitgaan dat alle productnamen die op onze website verschijnen, al dan niet in grote letters, cursief of met het handelsmerksymbool, handelsmerken zijn die aan ons toebehoren of door ons zijn gelicentieerd. U moet ervan uitgaan dat het materiaal dat op onze website verschijnt auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld. Onze website kan ook verwijzingen bevatten naar octrooien, gepatenteerde informatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten. U krijgt geen licentie of recht op dergelijke handelsmerken, octrooien, ontwerpen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten, hetzij in ons bezit of van andere partijen. Geen enkel materiaal van onze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, herdrukt, geüpload, verdraaid, verzonden of verspreid op welke manier dan ook, in enig medium, geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alleen kopiëren voor persoonlijk gebruik is toegestaan voor uw persoonlijke, privé en niet-commerciële gebruik, op uw persoonlijke computer.  
   

 • Privacy  
   

  We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy online. We begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers van onze website. Ons gebruik van persoonlijk identificeerbare informatie wordt beheerst door ons Privacybeleid.  
   

 • Voorstellingen en Garanties  
   

  Hoewel we ons best doen om op onze website de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze producten en diensten, en andere informatie over ons te verstrekken, garanderen we niet de nauwkeurigheid, doeltreffendheid en geschiktheid van enige informatie die op onze website wordt verstrekt. Iedere persoon neemt volledige verantwoordelijkheid en alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van onze website. De informatie wordt gepresenteerd 'ZOALS ZE IS' en kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen, verwijderingen of aanpassingen aan te brengen in de op onze website verstrekte informatie zonder enige voorafgaande kennisgeving.

  WIJ DOEN GEEN UITSPRAKEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP ONZE WEBSITE IS GEPLAATST. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ HIERBIJ ALLE UITSPRAKEN EN GARANTIES AF, OF ZE NU UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET ZIJN, VOORTVLOEIEND UIT DE WET, EEN OVEREENKOMST OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE (INCLUSIEF WINSTDERVING), GEVOLGSCHADE, STRAFRECHTELIJKE OF INCIDENTELE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET BESTAAN, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID OM ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, EN/OF DE INFORMATIE OF INHOUD DIE OP ONZE WEBSITE IS GEPLAATST.

  U gaat ermee akkoord dat, ongeacht de toepasselijke wetgeving die het tegendeel bepaalt, u geen vordering of oorzaak van handelen kunt indienen die voortvloeit uit of verband houdt met onze Website of deze Gebruiksvoorwaarden, meer dan één (1) jaar nadat een dergelijke vordering of oorzaak van handelen is ontstaan.  
   

 • Andere Voorwaarden:  
   

  YUw gebruik van onze Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden (samen met het Privacybeleid) de volledige overeenkomst beschrijven tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp ervan.

  Onze Website is gemaakt en wordt beheerd onder de wet van het Vorstendom Monaco. De wet van Monaco zal de voorwaarden regelen die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uiteengezet, voor zover deze wetten niet worden tenietgedaan door verplichte wetgeving die op u van toepassing is, zoals consumentenbeschermingswetten.

  Indien een rechtbank met bevoegdheid vaststelt dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

  Zonder afbreuk te doen aan uw rechten krachtens de toepasselijke wetgeving, behouden wij ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden aan te passen om technologische vooruitgang, juridische en regelgevende wijzigingen en goede zakelijke praktijken weer te geven. Als we deze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zal een bijgewerkte versie van deze Gebruiksvoorwaarden deze wijzigingen weerspiegelen en zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen door de effectieve datum bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken.